پایا نهم 2 پایا نهم 2

کسب مقام سوم کشوری در مسابقات اسکیت هنری

کسب مقام سوم کشوری در مسابقات اسکیت هنری

کسب مقام اول در مسابقات پاستل

کسب مقام سوم در مسابقات آبرنگ

کسب مقام دوم در مسابقات سرود گروهی

کسب مقام در مسابقات طراحی آرم

کسب مقام دوم در مسابقات طراحی قلم فلزی

کسب مقام اول در مسابقات مجسمه سازی

کسب مقام دوم در مسابقات داستان نویسی

کسب مقام اول ناحیه در مسابقات شعر