ثبت نام شروع شد ثبت نام شروع شد

رتبه های برتر استانی در آزمون پیشرفت تحصیلی 97-96

برگزیدگان مسابقات مقاله پژوهی خوارزمی هفتم

برگزیدگان مسابقات زبان خوارزمی پایه هشتم

برگزیدگان مسابقات ازمایشگاهی خوارزمی پایه هفتم

برگزیدگان مسابقات ازمایشگاهی خوارزمی پایه هشتم

راه یافتگان به استان در لیگ پایا

راه یافتگان به استان در لیگ پایا

راه یافتگان به استان در مسابقات علمی پایه نهم97-96

راه یافتگان به استان در مسابقات علمی پایه هشتم97-96

راه یافتگان به استان در مسابقات علمی پایه هفتم 97-96