ثبت نام شروع شد ثبت نام شروع شد

کادر آموزشی

پایه هفتم  پایه هشتم پایه نهم
ریاضی: سرکارخانم امیر شاکرمی ریاضی: سرکار خانم ساکزاد ریاضی: سرکار خانم رییسی

فیزیک: سرکارخانم جهاندار

شیمی: سرکار خانم دادخواه

زیست: سرکار خانم دادخواه

فیزیک: سرکار خانم جهاندار

شیمی: سرکار خانم انوار

زیست: سرکار خانم دادخواه

فیزیک: سرکار خانم جهاندار

شیمی: سرکار خانم انوار

زیست: سرکار خانم دادخواه

عربی: سرکار خانم صالحی عربی: سرکار خانم صالحی عربی: سرکار خانم مرادی
دینی: سرکار خانم کرباسی دینی: سرکار خانم کرباسی دینی: سرکار خانم کرباسی
قرآن: سرکار خانم کرباسی قرآن: سرکار خانم کرباسی قرآن: سرکار خانم کرباسی
ادبیات: سرکار خانم مدنی ادبیات: سرکار خانم مدنی ادبیات: سرکار خانم مدنی
مطالعات: سرکار خانم مقصودی مطالعات: سرکار خانم مقصودی مطالعات: سرکار خانم مقصودی
ورزش: سرکار خانم اثنی عشر ورزش: سرکار خانم اثنی عشر ورزش:سرکار خانم اثنی عشر
تفکروسبک زندگی: سرکار خانم رضایی تفکروسبک زندگی: سرکار خانم رضایی آمادگی دفاعی: سرکار خانم خیری
زبان: سرکار خانم اطمینانی زیان: سرکار خانم اطمینانی زبان: سرکار خانم اطمینانی
هنر: سرکار خانم پرورش هنر: سرکار خانم پرورش هنر: سرکار خانم پرورش
فناوری: سرکار خانم بکائی فناوری: سرکار خانم بکائی فناوری: سرکار خانم بکائی